De algemene voorwaarden voor de opleiding tot Holistic Pulser zijn als volgt:

Toelatingseisen      

 • Een bepaalde vooropleiding is niet nodig. Levenservaring en een positieve studiehouding zijn je toegangsbewijs!
 • Je bent gemotiveerd om Holistic Pulsing te leren en om de visie van de School voor Holistic Pulsing te onderzoeken.
 • De School voor Holistic Pulsing dient voor de inschrijving op de hoogte te worden gebracht van eventuele lichamelijke en psychische aandoeningen van een student, het onder behandeling zijn bij een arts, psychotherapeut enz. en het gebruik van medicijnen. In een enkel geval kan de School voor Holistic Pulsing toelating weigeren op grond van geestelijke of lichamelijke gesteldheid en/of gebruik van medicatie.

 

Inschrijving

 • Inschrijving voor een deel of het geheel van de opleiding tot Holistic Pulser vindt plaats door middel van het inschrijfformulier wat je op de website kunt vinden. www.holistic-pulsing.nl
 • De inschrijving is definitief als de School voor Holistic Pulsing in het bezit is van het volledig ingevuld inschrijfformulier.
 • Na ontvangst van het volledige ingevulde inschrijfformulier is een studieovereenkomst met de School voor Holistic Pulsing tot stand gekomen. De student heeft dan 14 dagen bedenktijd waarin de studieovereenkomst kosteloos ontbonden kan worden. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.
 • Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de studieovereenkomst.

 

Bewijs van inschrijving

 • Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt aan degene die zich heeft aangemeld een voorlopige bevestiging gestuurd.
 • Bij voldoende aanmeldingen stuurt de School voor Holistic Pulsing de student de definitieve bevestiging samen met de factuur.

 

Studiekosten en financiële verplichtingen

 • Bij inschrijving voor de opleiding tot Holistic Pulser verplicht de student zich het verschuldigde studiegeld te betalen.
 • De studiekosten staan vermeld onder het kopje agenda en kosten op onze website www.holistic-pulsing.nl
 • Betalingen dienen te geschieden vóór aanvang van de eerste lesdag op IBAN: NL62 TRIO 0379 710757   t.n.v. School voor Holistic Pulsing o.v.v. de betreffende scholing en factuurnummer.
 • De School voor Holistic Pulsing biedt de mogelijkheid tot betaling in drie termijnen. Hiervoor worden € 20,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Indien een bedrijf of instelling de kosten van de student vergoedt, blijft de student zelf aansprakelijk voor de betaling.  Aangeraden wordt daarom een schriftelijke bevestiging van het bedrijf of instelling te vragen.
 • De student is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres.
 • Bij het overschrijden van de betalingsdatum wordt per maand € 25,- kosten in rekening gebracht.
 • Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan een incassobureau worden ingeschakeld. Alle hierbij te maken kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de student.
 • Bij niet tijdige betaling kan de student toegang tot de lessen worden ontzegd. De betalingsverplichting vervalt daarmee niet.
 • Het studiegeld betreft de kosten voor de lesdag(en) en eventuele syllabi.
 • Bij keuze voor inschrijving voor de gehele opleiding verplicht de student zich ook tot het betalen hiervan.

 

Annuleringsvoorwaarden

 • Deze annuleringsvoorwaarden hebben betrekking op alle scholingen die de School voor Holistic Pulsing aanbiedt.
 • Annulering van een scholing na inschrijving moet uiterlijk een maand voor aanvang schriftelijk en aangetekend geschieden.
 • Tot een maand voor aanvang van een scholing betaal je voor annulering € 30,00 administratiekosten. Bij annulering binnen een maand tot twee weken vóór aanvang van een scholing ben je 50% van de kosten verschuldigd. Daarna blijven de totale kosten verschuldigd.
 • De School voor Holistic Pulsing houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname of “noodweer”, de scholing te annuleren. De betaalde kosten worden dan binnen 14 dagen gerestitueerd.

 

Tussentijdse beëindiging en financiële verplichtingen

 • Bij tussentijdse beëindiging van een scholing vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. Indien in drie termijnen wordt betaald en men tijdens het eerste of tweede termijn de scholing wil beëindigen, wordt alsnog het restbedrag in rekening gebracht.
 • De niet gevolgde (maar wel betaalde) lesdagen na het moment van stoppen mogen binnen twee jaar alsnog worden gevolgd. Bij faillissement, overname of stoppen van de School voor Holistic Pulsing vervalt deze service en is er geen recht op restitutie van de betaalde gelden.
 • In geval van ernstige ziekte kan alleen ontheffing worden verleend voor een deel van het lesgeld, indien de cursist een duidelijk omschreven doktersverklaring kan overleggen.
 • De School voor Holistic Pulsing is bevoegd eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven de studieovereenkomst op te zeggen indien de belangen van de school worden geschaad of bij onbehoorlijk gedrag. Alle financiële verplichtingen tot betalen voortvloeiend uit de studieovereenkomst blijven bestaan.

 

Verzuim

 • Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

 

 

Studie-en opleidingsinformatie 

 • Op de website staat de doelstelling van de opleiding, de omschrijving van de inhoud, de duur, de studiebelasting, supervisie momenten, kosten en algemene informatie.
 • Bij de start van de opleiding wordt de opleidingsroute besproken en ontvangt de student dit ook op papier.
 • De data van de lesdagen worden bij aanvang van de opleiding doorgenomen en de studenten ontvangen dit ook op papier.
 • De student ontvangt op de eerste lesdag de HP1 syllabus en op de vijfde lesdag de HP2  syllabus.
 • De de School voor Holistic Pulsing behoudt het recht om na aanvang van de opleiding kleine wijzigingen in het leertraject aan te brengen. Uiteraard met het behoud van het aantal lesuren.

 

Vragen 

 • Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de opleiding worden beantwoord binnen een termijn van tien werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door de School voor Holistic Pulsing per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Klachten

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden en ingediend bij de School voor Holistic Pulsing. Nadat de student gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren moet er binnen twee maanden worden gereclameerd.  Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student zijn of haar rechten ter zake verliest. Bij een klacht van deze aard zal de School voor Holistic Pulsing binnen 2 weken reageren. Binnen 4 weken wordt de klacht afgehandeld. Als hier langer tijd voor nodig is zal de student daarvan binnen 4 weken na het indienen van de klacht in kennis gesteld worden waarbij het uitstel wordt toegelicht en er een indicatie wordt gegeven over wanneer er uitsluitsel verwacht kan worden.
 • Indien de student de klacht na de hierboven opgenomen procedure bij een extern orgaan wil aankaarten, dan kan dit bij Wildenberg Advocaten Nijmegen. De beslissing vanuit dit kantoor gebeurt in de vorm van een bindend advies voor beide partijen. Eventuele consequenties voor de School voor Holistic Pulsing zullen binnen 14 dagen worden afgehandeld. De eventuele kosten die gemaakt worden om het externe orgaan in te schakelen zijn voor rekening van de student.
 • Alle klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld. En worden een jaar bewaard bij de School voor Holistic Pulsing.

 

Aansprakelijkheid

 • De School voor Holistic Pulsing draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het beroepsmatig toepassen van Holistic Pulsing tijdens de opleiding en daarna.
 • De School voor Holistic Pulsing is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan de student toebehorende voorwerpen en/of materialen.

 

Vertrouwelijkheid

 • De door de student verstrekte informatie wordt door de School voor Holistic Pulsing en haar assistenten vertrouwelijk behandeld.

 

Auteursrecht studiemateriaal

 • De copyrights voor de door de School voor Holistic ontwikkelde readers en ander lesmateriaal behoren aan de School voor Holistic Pulsing. Niets uit dit lesmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,   microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de School voor Holistic Pulsing.

 

Overige

 • De student dient voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn zodat de lessen niet worden verstoord. Een half uur voor aanvang van de scholing is de locatie toegankelijk voor de student.
 • In de les locaties geldt een rookverbod.
 • De student neemt zelf een lunch mee naar de lesdagen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
 • De eventuele kosten voor het nasturen van vergeten spullen zijn voor de student.